Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 18 din 29.01.2020

291
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri - Poduri Maramureş“ S.A.

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcție Juridice şi Administraţie Publică – Compartiment guvernanţă corporativă nr. 1097/2020;
  • Adresa nr. 197/27.01.2020 a S.C. „Drumuri Poduri – Maramureş” S.A.;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Maramureş:
  • nr.137/2016 privind reprezentarea județului Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
  • nr. 53/ 2017 de modificare a Hotărârii nr.137/2016 privind reprezentarea județului Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A.;
          În conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. f) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (2) lit. d), art.182, alin.(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A., pentru a vota aprobarea prelungirii Liniei de credit și a scrisorii de garanție bancară aferente contractului de credit încheiat cu Banca Comercială Română S.A.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
  • Reprezentanţilor Judeţului Maramureş în A.G.A. la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

PREŞEDINTE
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 18
Baia Mare, 29 ianuarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 ianuarie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.