Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 179 din 28.10.2008

360
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, adresa nr.807/2008 a Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare precum şi avizul favorabil al comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniul cultural şi comisiei economico-financiare, În temeiul prevederilor art.91 alin.(2) lit. c) şi art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE : Art.1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” începând cu data de 1 noiembrie 2008, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Modificarea statului de funcţii se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute pe acest an în bugetul instituţiei. Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei economice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Compartimentului resurse umane al Consiliului judeţean Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare 28 octombrie 2008 Nr. 179