Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 179 din 18.09.2020

94
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Compartimentul administraţie publică – Biroul resurse umane nr. 13843/2020;
 • Adresa nr. 752/10.09.2020 a Complexului Astronomic Baia Mare înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 13863/2020;
 • Nota de fundamentare a Complexului Astronomic Baia Mare nr. 755/10.09.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 311/2003 privind Legea muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • - O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama pentru Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Statul de funcţii pentru Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului de Ştiinţe Astronomice Baia Mare, cuprins în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 179
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru”, o „abţinere” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.