Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 177 din 18.09.2020

78
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind prelungirea dării în folosinţă gratuită, către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest, a unui spaţiu din domeniul public al Judeţului Maramureş, situat în Municipiul Baia Mare, str. Culturii, nr. 4/2

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Şef nr. 14092/ 2020;
 • Adresa Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord–Vest nr. 154972/27.08.2020;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 161/2017;
 • Protocolul de predare-primire nr. 9291/2208/2017;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 108 lit. d), art. 173, alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. d), art. 349, art. 350 și art. 351 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 8 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă prelungirea cu 1 an, a duratei de folosinţă gratuită de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest a unui spaţiu din domeniul public al Judeţului Maramureş, situat în Municipiul Baia Mare, str. Culturii, nr. 4/2 în suprafaţă de 54 mp, (3 camere + dependinţe), Cota de 16/ 565 parte, nr. topo 631, 1782/68-2, CF. 10.116 Baia Mare, convertită în format electronic sub nr. 101011 Baia Mare.
          Art.2. Spaţiul menţionat la art.1 poate fi folosit numai în scopul pentru care a fost aprobată darea lui în folosinţă gratuită, respectiv sediu pentru Biroul Judeţean al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord–Vest.
          Art.3. Cheltuielile de întreţinere, impozite şi alte cheltuieli aferente spațiului aflat în folosință gratuită vor fi suportate de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest.
          Art.4. Agenția de Dezvoltare Regională Nord–Vest:
 1. va efectua orice investiţie la spaţiul aflat în folosinţă gratuită numai cu acordul scris al proprietarului;
 2. la încetarea folosinţei gratuite, va restitui bunul cel puțin în condiţiile în care a fost preluat, liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Arhitect Şef;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 177
Baia Mare, 18 septembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.