Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 176 din 18.09.2020

104
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de administrare al Comunei Remetea Chioarului asupra unui tronson din drumul judeţean DJ 182 E

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect Şef nr. 14093/ 2020;
 • Hotărârea nr. 26/2015 a Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Hotărârea nr. 36/2020 a Consiliului Local al Comunei Remetea Chioarului;
 • Adresa nr. 4409 /10.09.2020 a Primăriei Comunei Remetea Chioarului;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 108, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 867, 868 şi 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. c), art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Comunei Remetea Chioarului asupra unui tronson din drumul judeţean DJ 182 E, respectiv de la km 0 + 000 la km 9 + 150.
          Art.2. Predarea-primirea tronsonului de drum judeţean prevăzut la art.1 se va face în termen de 30 de zile, pe bază unui protocol încheiat între Comuna Remetea Chioarului şi U.A.T. Judeţul Maramureş.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică anexa la Contractul de delegare a gestiunii nr. 2625/18.05.2011 încheiat între Consiliul Judeţean Maramureş şi S.C. „Drumuri și Poduri Maramureş” S.A., prin includerea tronsonului din drumul judeţean, prevăzut la art.1.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Arhitect Şef;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia Juridică şi Administrație Publică;
 • Consiliul Local al Comunei Remetea Chioarului;
 • S.C. „Drumuri și Poduri Maramureş” S.A.
 • Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 176 
Baia Mare, 18 septembrie 2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.