Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 175 din 18.09.2020

92
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind completarea Planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investiții nr. 14220/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 22 din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 58/24.03.2020 pentru aprobarea planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2020; 
 • H.G. nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale.
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5) lit. l), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă realizarea unor lucrări suplimentare de reparaţii pe reţeaua de drumuri judeţene conform anexei la prezenta şi completarea în mod corespunzător a lucrărilor din Planul de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2020.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Tehnică şi Investiţii;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S. A.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 175 
Baia Mare, 18 septembrie 2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.