Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 174 din 18.09.2020

85
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică nr. 1473/2020;
  • Adresa Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nr. 24529/2020;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
  • art. 109 alin. (2)-(3) coroborate cu prevederile art. 190 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. I, alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), ale art. 182 precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Spitalului județean de urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, pentru toate procedurile juridice necesare contestării Raportului de control nr. NT 7453/31.08.2020 întocmit de Corpul de control al Ministerului Sănătăţii.
          Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul Spitalului județean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 174 
Baia Mare, 18 septembrie 2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 6 „abţineri” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 septembrie 2020. Au fost prezenţi 28 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.