Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 167 din 29.10.2014

1352
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de validare a Dispoziţiei Nr.386/08.10.2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico-financiare şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 805 din 17.09.2014 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor produse de inundaţii precum, Rectificarea din Monitorul Oficial nr.714/30.09.2014 precum şi a art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Având în vedere Dispoziţia nr. 386/08.10.2014 privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2014; În temeiul art. 104 alin. (4) lit. a) şi al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se validează rectificarea bugetului propriu pe anul 2014 al Consiliului judeţean Maramureş cu suma de 2051 mii lei prin majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, concomitent cu majorarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor la capitolul 84.02-„Transporturi”, titlul „Bunuri şi servicii”, articol 20.02 „Reparaţii curente”, pentru refacerea DJ 185 km 49+400 - km 49+500, localitatea Bistra.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Partenerilor interesaţi.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 29 octombrie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 29 octombrie 2014
Nr. 167