Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 165 din 27.11.2007

394
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007 Pentru Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Regiei Autonome “Aeroportul Baia Mare” precum şi avizul comisiei de specialitate;
          În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2007 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 privind rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2007 a Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene,
          În temeiul art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se majorează Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Baia Mare“ pentru anul 2007 cu suma de 200 mii lei RON reprezentând transferuri pentru cheltuieli curente conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă “Aeroportul Baia Mare” va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş
  • Direcţiei Juridice şi Administraţiei Publice;
  • Direcţiei Economice;
  • Regiei Autonome “Aeroportul Baia Mare”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 165