Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 162 din 29.10.2014

1356
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 126 din 28 august 2013 prin care au fost aprobaţi principalii indicatori ai obiectivului de investiţii „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare;
          În baza art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin. (6) lit. a), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 126 din 28 august 2013, privind aprobarea principalilor indicatori ai obiectivului de investiţii „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”, respectiv noii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Arhitect Şef;
  • Biroului de Turism.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 29 octombrie 2014. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 29 octombrie 2014
Nr. 162