Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 161 din 29.10.2014

1331
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului cu titlul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 91, alin. (6) lit. a) şi a art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului cu titlul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu suma 24.880,03 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
          Art.2. Se aprobă utilizarea din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş a unei sume de 4.332,28 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului şi suma de 1.039,75 lei reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş care va fi mandatat să semneze orice documente necesare implementării acestui proiect.
          Art.4. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Arhitectului Şef.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 29 octombrie 2014. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 29 octombrie 2014
Nr. 161