Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 160 din 29.10.2014

1268
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Consiliului Județean Maramureș în perioada 13-16 noiembrie 2014, la Târgul de Turism al României, ce va avea loc la Romexpo București

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Serviciului de Turism şi Promovarea judeţului şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico – financiare, comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale comisiei pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (6) lit. a) şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Maramureș, la Târgul de Turism al României, ce se va desfășura la Romexpo București, în perioada 13-16 noiembrie 2014.
          Art.2. Cheltuielile necesare organizării și participării la târg, estimate la 26 mii lei, vor fi suportate, din bugetul propriu al Consiliului Județean Maramureș.
          Art.3. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică: 
  • Instituției Prefectului - județul Maramureș;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Serviciul Turism și Promovarea județului.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 29 octombrie 2014. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 29 octombrie 2014
Nr. 160