Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 16 din 28.04.2006

582
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2005

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare, precum şi avizul favorabil al comisiei de activităţi economico - financiare;
          Potrivit prevederilor art. 53 din Ordonanţa de urgenţă nr. 45 din 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004; In baza art. 104(1) litera e) şi art. 109 din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului propriu al Consiliul judeţean Maramureş, situaţiile financiare anuale şi anexele la acestea, pe anul 2005, care cuprind la venituri încasate suma de 91.476 mii lei şi la plăţi efectuate suma de 91.283 mii lei, în conformitate cu anexele nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Direcţiei tehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 aprilie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 28 aprilie 2006
Nr. 16