Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 159 din 27.11.2007

465
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind retragerea din folosinţa gratuită a Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare a unor bunuri imobile aparţinând domeniul privat al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, adresa nr. 3224/2007 a Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          Datorită faptul că aceste imobile nu sunt utilizate de către cei la care au fost repartizate;
          În baza art. 91 al.(1) lit. c) şi art. 97 al. (1) din din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă retragerea din folosinţa gratuită a Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare a unor bunuri imobile aparţinând domeniul privat al judeţului Maramureş, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Bunurile cuprinse în Anexa de la art. 1 revin în administrarea Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.2. Predarea – primirea bunurilor imobile se va face pe bază de Protocol de predare – primire încheiat între Consiliul local al comunei Bocicoiu Mare şi Consiliul judeţean Maramureş.
          Art.3. Se abrogă Hotărârea nr. 84/2004 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile aparţinând domeniul privat al judeţului Maramureş.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 159