Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 158 din 27.11.2007

424
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind trecerea unor terenuri, din domeniul public al judeţului şi din administrarea Şcolii generale pentru copii cu deficienţe psihice nr. 2 Baia Mare în domeniul privat al judeţului, în vederea retrocedării

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportrul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, Referatului Comisiei pentru analizarea notificarea şi evaluare internă precum şi avizul comisiei de specialitate;
          În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art. 91, alin. (1), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă trecerea unor terenuri, având datele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului şi din administrarea Şcolii generale pentru copii cu deficienţe psihice nr. 2 Baia Mare, în domeniul privat al judeţului.
          Art.2. (1) Trecerea din domeniul public al judeţului în domeniul privat a terenurilor prevăzute la Art.1 se face în vederea retrocedării, în condiţiile legii, către proprietarii de drept.
          (2) În vederea asigurării accesului la parcelele retrocedate ce nu au acces din căi publice de comunicaţie, se stabileşte dreptul de servitute prin curtea Centrului de plasament pentru copii şcolari cu deficienţe Baia Mare, str. B.Delavrancea, nr.25/A. Modalităţile de exercitare a dreptului de servitute se vor stabili în mod concret prin dispoziţia de restituire.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş şi Anexa la Contractul de administrare încheiat cu Şcoala generală pentru copii cu deficienţe psihice nr. 2 Baia Mare.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnică;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Şcolii generale pentru copii cu deficienţe psihice nr. 2 Baia Mare

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 158