Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 156 din 27.11.2007

469
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare a imobilului „Centru de plasament pentru copii şcolari cu deficienţe” str. Dragoş Vodă nr. 9 Baia Mare din domeniul public al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În conformitate cu prevederile art.12 al. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art.123 al. (1) şi art. 97 al.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1.  (1) Se aprobă retragerea dreptului de administrare de la Direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului, a imobilului fost Centru de plasament pentru copii şcolari cu deficienţe str. Dragoş Vodă nr. 9 Baia Mare.
          (2) Imobilul, fost Centru de plasament pentru copii şcolari cu deficienţe, str. Dragoş Vodă nr. 9, Baia Mare, revine în administrarea Consiliului judeţean.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică anexa cu bunurile date în administrare Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş,
          Art.3. Predarea – primirea se face pe bază de protocol încheiat între părţi.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnice
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică
  • Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUTA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 156