Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 156 din 30.07.2021

149
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea finanțărilor nerambursabile în domeniul culturii

          Având în vedere:
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 14946./2021;
 • Raportul Direcţiei Juridice nr.15207/2021;
          Ținând cont de prevederile:
 • Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 12, 15 şi art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Văzând:
 • avizul comisiilor de specialitate; Comisia de buget finanțe, Comisia de învățământ,cultură și culte și Comisia juridică și de disciplină;
 • Rezultatul votului secret exprimat în plenul ședinței ordinare din 30 iulie 2021;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constituie Comisia de selecţie a ofertelor depuse conform ghidului, pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul culturii, după cum urmează:
 1. 3 reprezentanţi ai Consiliului judeţean Maramureş, desemnați conform anexei nr. 1;
 2. 4 specialişti în domeniul cultural desemnaţi prin Dispoziţia ordonatorului principal de credite.
          Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la selecţia ofertelor depuse conform ghidului, pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor pentru finanţarea nerambursabilă în domeniul culturii, după cum urmează:
 1. 3 reprezentanţi ai Consiliului judeţean Maramureş, desemnați conform anexei nr. 2;
 2. 4 specialişti în domeniul cultural desemnaţi prin Dispoziţia ordonatorului principal de credite.
          Art.3. Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de selecţie, respectiv a celei de soluționare a contestațiilor vor beneficia de o indemnizaţie stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice;
 • Direcţiei Economice.
 • Persoanelor nominalizate.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 156
Baia Mare, 30 iulie 2021

*Notă - Anexele la prezenta Hotărâre nu se dau publicității

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru,un vot împotrivă și 11 neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.