Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 155 din 27.11.2007

417
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
de modificarea art.6 al. (1) din Hotărârea consiliului judeţean nr. 83/2007 privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a obiectivului “Băile Coştiui”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza art. 91 al (1) litera f), şi art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Art.6 al. (1) din Hotărârea consiliului judeţean nr. 83/2007 privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a obiectivului “Băile Coştiui” se modifică şi va avea următorul conţinut - Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie după cum urmează:
 1. Vicsai Ioan - membru
 2. Bancoş Florin - membru
 3. Anton Rohian - membru
 4. reprezentant Consiliu local Rona de Sus - membru
 5. reprezentant Consiliu local Rona de Sus - membru
 6. Feder Gheorghina - membru
 7. Buda Ioan - membru
 1. Ioan Tivadar - membru supleant
 2. Roşca Radu Vasile - membru supleant
 3. reprezentant Consiliu local Rona de Sus - membru supleant
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
 • Direcţiei economice;
 • Direcţiei tehnice;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Consiliului local al comunei Rona de Sus;
 • Membrilor comisiei.

Prezenta hotărăre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 155