Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 154 din 27.11.2007

454
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA
privind aprobarea realizării unui parteneriat pentru promovarea proiectului „MINI EUROPE – Mainstreaming INovative Instruments in Europe” (Aplicarea unor instrumente inovatoare în Europa) care urmează să fie propus spre finanţare în cadrul programului INTERREG IV C

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatului Biroului de Relaţii Internaţionale precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

          Art.1. Se aprobă realizarea unui parteneriat între Consiliul Judeţean Maramureş, provincia Flevoland din Olanda, regiunea Nord Vest din Marea Britanie, regiunea de dezvoltare Marea Câmpie de Nord din Ungaria, regiunea Valencia din Spania, regiunea Mid Sweden din Suedia, regiunea Veneto din Italia şi regiunea de Vest din Grecia, pentru promovarea proiectului „MINI EUROPE – Mainstreaming INovative Instruments in Europe” (Aplicarea unor instrumente inovatoare în Europa), care urmează să fie propus spre finanţare în cadrul Programului INTERREG IV C.
          Art.2. Se aprobă co-finanţarea proiectului “MINI EUROPE – Mainstreaming INovative Instruments in Europe” (Aplicarea unor instrumente inovatoare în Europa) cu echivalentul în RON a sumei de 34.384 Euro, reprezentând 15% din valoarea bugetului total care revine judeţului nostru în cadrul proiectului – şi anume echivalentul în RON a sumei 229.225 Euro, eşalonată pe o perioadă de 3 ani, în situaţia în care finanţarea proiectului va fi acceptată de către Comisia Europeană.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finanţare şi de implementare a acestui proiect.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei de dezvoltare regională
  • Biroului relaţii internaţionale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 154