Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 154 din 17.09.2014

1411
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind avizarea închirierii sau concesionării de către Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a imobilului situat pe str. Victor Babeş nr. 52

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii și Biroului de Relații Internaționale și Relații cu Presa precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a), pct. 2, alin. (6), lit. a) și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă închirierea sau concesionarea în condiţiile legii de către Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a imobilului situat pe str. Victor Babeş nr. 52 aflat în administrarea acestuia, în vederea promovării şi implementării proiectului cu titlul „Servicii Sociale Integrate – Asistenţă şi Intervenţie în Tulburări de Dezvoltare”către Asociaţia Autism Baia Mare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii - Biroului de Relații Internaționale și Relații cu Presa.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 154