Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 15 din 29.01.2020

278
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Şieu – Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea de Sus – Săcel (DN17C)”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice și Investiții și al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 838/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de oportunitatea oferită de Programul Național de Dezvoltare Locală II, program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru finanțarea proiectelor locale de dezvoltare prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013;
          În baza prevederilor:
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, SECŢIUNEA 3: Studiul de fezabilitate, Art.7, alin.(6);
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 29/2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Şieu – Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea de Sus – Săcel (DN17C)”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, modificaţi, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Şieu – Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea de Sus – Săcel (DN17C)”, astfel:
 • Indicatori tehnici ai obiectivului de investiție:
  • Lungime drum: 39,218 km
 • Indicatori economici ai obiectivului de investiție:
  • Valoarea totală a investiției: 101.272.321,96 lei (fără T.V.A.), din care:
  • Valoarea C+M: 89.835.798,21 lei (fără T.V.A.)
 • Durata de execuție: 24 luni
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcției Tehnice și Investiții;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 15
Baia Mare, 29 ianuarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 ianuarie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.