Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 147 din 28.06.2018

557
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 872 PS din 28.03.2018 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Maramureş şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru Strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei de juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile art. 35 lit. d) din Legea nr. 45/ 1994 a apărării naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 477/ 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, H.G nr. 1174/ 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Monografia economico-militară a judeţului Maramureş, actualizată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Centrului Militar Judeţean Maramureş;
  • Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Maramureş;
  • Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iunie 2018
Nr. 147
* Monografia economico - militară este clasificată secret de serviciu