Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 147 din 17.09.2014

1486
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de numire a comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul din judeţul Maramureş înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale comisiei pentru învăţământ, cultura, culte şi patrimoniu cultural şi comisiei juridice şi de disciplină;  
          Văzând prevederile art. 10 din Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin H.G. nr. 1268/ 2010 şi adresele unor instituţii şi autorităţi publice cu atribuţii în domeniu;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se numeşte comitetul de organizare UNESCO pentru monumentul din judeţul Maramureş, înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO, Biserica „Sf. Nicolae” sat Budeşti:
 1. Vasile Şpan – Arhitect şef al judeţului Maramureş – coordonatorul monumentului;
 2. Năneştean Ioan – preot paroh – reprezentant al deţinătorului monumentului;
 3. cpt. Sergiu Balaş – reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş;
 4. subinspector de poliţie Mariana Badea – reprezentant al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş;
 5. Mihali Ileana – consilier personal;
 6. dr. Arh Dan Kisilewicz – reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
 7. arh. Ana Mojolic – reprezentant al Direcţiei judeţene de cultură Maramureş;
 8. arh. Cornel Constantin – reprezentantul ştiinţific desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului;
 9. Cerneştean Mihai Felician - consilier judeţean.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Membrilor comitetelor de organizare.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 147