Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 146 din 28.06.2018

519
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare pentru anul școlar 2018-2019

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Adresa nr. 396 din 8 iunie 2018 a directorului Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publice şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Ţinând cont de prevederile art. 27 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă menţinerea taxelor ce vor fi practicate în anul școlar 2018 – 2019, la nivelul anului şcolar 2017-2018, pentru Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administrație Publică;
  • Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iunie 2018
Nr. 146