Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 146 din 17.09.2014

1308
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi Patrimoniu precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare; Potrivit adresei Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş nr. 38/ 09.01.2014;
          Ţinând cont de prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
           În temeiul art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 318,0 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei de dezvoltare şi investiţii;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Partenerilor interesaţi.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 146