Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 145 din 26.06.2019

312
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcţii la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Biroului Resurse Umane nr. 16245/30.05.2019 şi Adresa nr. 370/17.05.2019 a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare; Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Statul de funcţii la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, modificat ca urmare a promovărilor de personal în funcții de nivel superior și transformării unei funcții contractuale vacante, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 145