Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 144 din 26.06.2019

393
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii la Serviciul Public Județean SALVAMONT Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 16269/31.05.2019, Adresele Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş nr. 04/29.05.2019 şi 16/10.06.2019 prin care solicită modificarea organigramei şi a statului de funcţii, prin suplimentarea cu două posturi şi transformarea posturilor de salvator montan;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munţi, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii la Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş, modificate ca urmare a suplimentării cu 2 (două) posturi şi transformării a 3 (trei) posturi vacante, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 144