Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 142 din 26.06.2019

292
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire pentru imobilele aparținând domeniului public al Județului Maramureș, situate în Municipiul Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 13

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu și documentația cadastrală de alipire vizată de O.C.P.I. Maramureș cu nr. 30086/2019; 
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a prevederilor Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c) şi f), şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se însuşește documentaţia cadastrală de alipire a imobilelor aparținând domeniului public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 13 având nr. cadastral 104054, în suprafață de 1128 mp, nr. cadastral 104055, în suprafață de 1421 mp și nr. cadastral 123614 în suprafață de 5378 mp, într-un singur lot, conform documentației vizate de O.C.P.I. Maramureș cu nr. 30086/22.05.2019, anexă la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă alipirea imobilelor menționate la Art. 1 într-un singur imobil cu nr. cadastral nou atribuit 125549, în suprafață de 7927 mp.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 142