Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 139 din 28.06.2018

477
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind organizarea și desfășurarea Proiectului „Satele Unite ale României”, dedicat Centenarului Marii Uniri

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Raportul Serviciului Relații Publice şi Promovarea Județului şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru Strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural Văzând Scrisoarea de intenție a Asociației Interculturale de Tradiții privind cooperarea cu Consiliul Județean Maramureș pentru organizarea şi desfășurarea proiectului „Satele Unite ale României”, dedicat Centenarului Marii Uniri, înregistrată la nr. 5702/2018;
          Ţinând cont de faptul că în cadrul întrunirii din data de 23 aprilie 2018, Comitetul Interministerial pentru Centenar a aprobat prin Decizie susținerea proiectului „Satele Unite ale României” depus de Consiliul Județean Maramureş;
          În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administrației public centrale cu privire la Centenarul României, completată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2018;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organizarea și desfășurarea Proiectului „SATELE UNITE ALE ROMÂNIEI” dedicat Centenarului Marii Uniri, în cooperare cu Asociația Interculturală de Tradiții, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice și Promovarea Județului;
  • Asociației Interculturale de Tradiții.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iunie 2018
Nr. 139