Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 139 din 27.08.2014

1369
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
ROMÂNIA
Stema RO
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin modificarea graficelor de circulaţie pe perioada 2014-2019

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii şi avizul favorabil al comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Ţinând cont de prevederile art. 4 litera e) din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă modificarea programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin modificarea graficelor de circulaţie pe perioada 2014-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată 31 voturi „pentru”şi o abţinere în şedinţa ordinară din 27 august 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 august 2014
Nr. 139