Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 137 din 31.05.2018

480
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresele nr. 12080 şi 12086 din 23.04. 2018 ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş; Văzând Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 201/ 2017 de modificarea anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
          În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, coroborate cu prevederile art. 7 şi 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 prin înlocuirea domnului comisar şef de poliţie Todoran Ionel cu domnul comisar şef de poliţie Grozavu Liviu – Constantin ca membru A.T.O.P.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Compartimentului Gestiunea Documentelor şi Secretariat A.T.O.P.;
  • Domnului comisar şef de poliţie Grozavu Liviu - Constantin.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 28 voturi „pentru” , 3 voturi „împotrivă” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 mai 2018. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 mai 2018
Nr. 137