Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 135 din 27.08.2014

1553
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
ROMÂNIA
Stema RO
HOTĂRÂRE
privind încetarea activităţii şi desfiinţarea Serviciului public Centrul judeţean de Informare Turistică „MARAMURESINFOTURISM”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico – financiare şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) litera b) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Activitatea Serviciului public Centrul judeţean de Informare Turistică „MARAMURESINFOTURISM” încetează şi Serviciul public se desfiinţează începând cu data de 30.09.2014.
          Art.2. Bunurile aflate în patrimoniul serviciului public, după încetarea activităţii acestuia, se transmit pe bază de protocol de predare - primire Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.3. Personalul serviciului public ce se desfiinţează se preia pe funcţii corespunzătoare în aparatul de specialitate al Consiliului judeţean.
          Art.4. Şeful serviciului public va lua măsurile necesare şi va îndeplini procedurile de lichidare a tuturor obligaţiilor serviciului public până la data încetării activităţii acestuia, inclusiv cele cu privire la soluţionarea redistribuirii personalului. După încetarea activităţii, şeful serviciului public, va preda Consiliului judeţean, pe bază de proces verbal, bunurile din patrimoniul serviciului public precum şi documentele din arhiva acestuia.
          Art.5. Activul şi pasivul serviciului public la data desfiinţării, rezultat din evidenţele contabile, se preia pe baza bilanţului contabil la data respectivă de către Consiliul judeţean.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului public Centrul judeţean de Informare Turistică „MARAMURESINFOTURISM”.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi 6 abţineri în şedinţa ordinară din 27 august 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 august 2014
Nr. 135