Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 135 din 26.06.2019

433
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş pentru anul 2019, semestrul II

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, Raportul Serviciului Relaţii Publice şi Promovarea Judeţului, Raportul Direcției Economice și Patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliul Judeţean Maramureş nr. 62/ 2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), lit. h) art. 12, alin. (2), (3) şi (4) din O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Programul cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş pe semestrul II, anul 2019, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția 7 din anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.63 din 23 aprilie 2019.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciul Relaţii Publice şi Promovarea Judeţului;
  • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, 2 „abţineri” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 135


Erată

În anexa la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 135 / 2019 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş pentru anul 2019, semestrul II, poziția 3, coloana 2 „BENEFICIAR”, în loc de „FUNDAȚIA UNIUNEA HUȚULILOR DIN ROMÂNIA” se va citi „FUNDAȚIA UCRAINENILOR HUȚULI DIN ROMÂNIA”.

Secretar al județului
AURICA TODORAN
Baia Mare, 5 iulie 2019