Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 134 din 31.05.2018

546
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A H O T Ă R Â R E privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A. Având în vedere: - Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș; - Raportul de specialitate al Comisiei de selecție prin care se propune reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; - Hotărârea nr. 19/2018 privind numirea Comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.; - Hotărârea nr. 1/2018 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.; - Hotărârea nr. 69/2018 privind aprobarea documentației pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.; - faptul că în urma desfășurării etapelor statuate prin actele administrative aprobate nu s-a putut finaliza procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A. coroborat cu procesul verbal al ședinței Comisiei privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A. În conformitate cu prevederile: - Ordonanței Guvernului de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; - Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1 Se aprobă reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C Drumuri - Poduri Maramureș SA, de la etapa de publicare a anunțului de selecție, privind pozițiile pentru care nu au fost depuse candidaturi. Art. 2. Se aprobă modificarea punctelor 7-17 de la Cap. V din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 69/2018 referitoare la etapele procesului de recrutare și selecție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 69/2018 rămân neschimbate. Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.; - Comisiei de selecție. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 mai 2018. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 31 mai 2018 Nr. 134