Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 134 din 26.06.2019

380
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care beneficiază de finanţare nerambursabilă, conform ghidului de finanţare, pentru anul 2019

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, propunerea comisiei de selecţie a solicitărilor de finanţare nerambursabilă în domeniul culturii şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică;
          Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
  • Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O. G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ghidul solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 81/23 aprilie 2019;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/23 aprilie 2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, care beneficiază de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului şi sumele alocate fiecărui program, proiect și acțiune, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 134