Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 133 din 31.05.2018

494
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, P-ța Libertății, nr.10, et. 1, ap. 2, judeţul Maramureş, Monument istoric cunoscut sub numele de Casă Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, răspunsul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş nr. 947/24.05.2018, înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Judeţean cu numărul 4676/22.05.2018 şi avizele favorabile ale Comisiei juridice și de disciplină precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală; Ţinând cont de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi ale art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric cunoscut sub numele de Casă, situat în Baia Mare, Piața Libertății, nr.10, ap. 2, etaj 1, judeţul Maramureş înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015: MM-II-m-B-04455, în suprafaţă utilă de 335,90 mp, (respectiv suprafața etajului + suprafața balcoanelor = 359,55 mp), cu terenul aferent, conform C.F. nr. 102789-C1-U2 Baia Mare, nr. cadastral 102789-C1-U2 (nr. CF vechi 7/E, nr. topo vechi 819/2-Etaj + balcoane), indiferent de oferta de vânzare. Art. 2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Primăria Municipiului Baia Mare;  Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş;  Mărieș Alexandra, comuna Satulung, loc. Fersig, nr. 117, jud. Maramureș. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 mai 2018. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 31 mai 2018 Nr. 133