Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 133 din 26.06.2019

378
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei structurilor sportive care beneficiază de finanţare nerambursabilă, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2019

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Procesul verbal al Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport;
          Ținând cont de amendamentul formulat în plen de domnul Bota Călin – consilier judeţean, pentru suplimentarea cu suma de 5 mii lei, la poziția 21 din anexa la prezenta hotărâre și avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive și Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 79/2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județului a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul sport;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), alin. (5), lit. a), pct. 6 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista structurilor sportive care beneficiază de finanţare nerambursabilă şi sumele alocate proiectelor din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 133