Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 132 din 31.05.2018

502
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare pentru imobilul aparținând domeniului public al judeţului Maramureş, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, documentația cadastrală de dezmembrare, adresele nr. 12127/2016, respectiv nr. 907/2017 ale Primăriei Municipiului Sighetu Marmației şi avizele favorabile ale Comisiei juridice și de disciplină şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală; În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică și cu prevederile art. 867 - 869 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f), şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta H O T Ă R Â R E : Art.1. Se însuşește documentaţia cadastrală de dezmembrare a unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1, C.F. 54304 Sighetu Marmației, în două loturi: lotul 1 – nr. cadastral 62462, în suprafață de 1519 mp și lotul 2 – nr. cadastral 62461, în suprafață de 1683 mp., vizată de O.C.P.I. Maramureș cu nr. 6227/27.04.2018, anexa 1 la prezenta hotărâre. Art.2. (1) Se aprobă retragerea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a bunurilor, teren și clădiri - lotul 2, având datele de identificare cuprinse în anexa 2 la prezenta hotărâre. (2) În mod corespunzător se modifică anexa la Contractul de administrare nr. 2453/638/2005 încheiat între Consiliul județean Maramureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;  Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 mai 2018. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 31 mai 2018 Nr.132