Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 129 din 26.06.2019

329
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de cooperare cu Camera de Comerț și Industrie Maramureş pentru organizarea evenimentului „Rivulus Dominarum – Republica Moldova prezintă”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Serviciului Relaţii Publice – Biroul Relaţii Internaţionale nr. 15.932/10.06.2019, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de Adresele nr. 4112/09.05.2019 şi nr. 6777/04.06.2019 privind solicitarea unui sprijin financiar pentru asigurarea parţială a cheltuielilor organizării manifestării expoziționale Rivulus Dominarum ediția a XXVII - a în cadrul căreia se va organiza împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova evenimentul „Republica Moldova prezintă”;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. e), alin. (6), lit. a), art. 97 și ale art. 104, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă cooperarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Județean Maramureş cu Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, pentru realizarea în comun a evenimentului „Rivulus Dominarum – Republica Moldova prezintă”.
          (2) Finanţarea cheltuielilor în limita a 25.000 lei, necesare pentru participarea la evenimentul prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul propriu al Judeţului Maramureş.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare, între Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice - Biroul Relaţii Internaționale;
  • Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 129