Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 126 din 11.06.2019

280
JUDETUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea Acordului de parteneriat cu Fundația de voluntari Somaschi și a contribuției proprii în vederea implementării proiectului „Soluții integrate pentru copii aflați în risc de separare” din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

          Având în vedere:
  • Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Raportul Direcției Economice și Patrimoniu și avizele favorabile ale Comisiei buget – finanțe precum și a Comisiei pentru sănatate, muncă, solidaritate socială, familie și asistență social;
  • Referatul de specialitate nr. 21198/07.06.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean adoptă prezenta


HOTĂRÂRE

          ART.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, în calitate de Lider de parteneriat și Fundația de voluntari Somaschi și Direcția de Asistență Socială Baia Mare – în calitate de partener, în proiectul „Soluții integrate pentru copii aflați în risc de separare”, care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiție 9, Obiective specifice 4.12, 4.13,4.14, apel de proiecte de tip C, Cod generat MySMIS - 130423, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          ART.2. Se aprobă contribuția proprie a liderului de parteneriat în sumă de 60.368 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 3.018.405 lei, stabilită în sarcina Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.
          ART.3. Se aprobă desemnarea doamnei Coste Mădăraș Alina – Director general al DGASPC Maramureș ca reprezentant împuternicit să semneze cererea și convenția de finanțare pentru proiectul menționat la art.1
          ART.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
          ART.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului Județului Maramureș;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • D.G.A.S.P.C. Maramureș;
  • Fundația de voluntari Somaschi

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 11 iunie 2019. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai Consiliului Judeţean.

PREȘEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 11 iunie 2019
Nr. 126