Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 125 din 11.06.2019

276
JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Județului Maramureș în litigiul cu S.C. Selina S.R.L.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică și avizele favorabile ale Comisiei buget-finanțe precum și a Comisiei pentru economie și dezvoltare rurală;
          În baza prevederilor art. 21 alin. (2)-(3) coroborate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art.1. alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare, și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
          Văzând și dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă contractarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Județului Maramureș în litigiul cu S.C. Selina S.R.L. vizând căile de atac - acțiune în anulare și recurs, inclusiv o eventuală contestație la executare, după caz, cu căile de atac aferente acesteia.
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 11 iunie 2019. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai Consiliului Judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 11 iunie 2019
Nr. 125