Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 124 din 11.06.2019

359
JUDEŢUL MARAMURES
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea de sume din bugetul propriu al județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu și avizele favorabile ale Comisiei buget-finanțe și ale Comisiei învățământ, cultură, culte și patrimoniu cultural;
          Luând în considerare HCJ nr. 62/ 23 aprilie 2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu al județului Maramureș, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, conform anexei, pentru finanțarea programelor și acțiunilor cultural – educaționale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Maramureș;
          Ținând cont de solicitarea Comunei Poienile Izei nr.5364/4.06.2019 privind susținerea financiară pentru evenimentul „Hoarea Poienarilor”, adresa Comunei Valea Chioarului nr. 5102/ 30.05.2019 pentru susținere financiară în organizarea festivalului „Tradiții Chiorene de Sânzâiene”, de adresa nr.5202/30.05.2019 prin care Comuna Cupșeni solicită sprijin financiar pentru realizarea evenimentului anual „Tradiții și obiceiuri sub poalele muntelui Șatra”, de solicitarea Comunei Coaș înregistrată cu nr.4578/22.05.2019, privind sprijinul financiar pentru organizarea evenimentului „Sărbătorile Coașului”, precum și adresa Orașului Seini pentru realizarea evenimentului „Întâlnire cu fiii satului – Viile Apei”, înregistrată cu nr. 4999/29.05.2019;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 4, alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 175 mii lei din bugetul propriu al județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ-teritoriale conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Sumele alocate conform art.1 vor face obiectul unor Acorduri ce vor fi încheiate între Județul Maramures prin Consiliul județean și unitățile administrativ teritoriale beneficiare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartiment educație, cultură, sport, culte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Unităților administrativ-teritoriale interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată 26 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 11 iunie 2019. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 11 iunie 2019
Nr.124