Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 115 din 22.05.2019

449
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv „Știința” Baia Mare – echipa de volei masculin CS Știința Explorări Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Adresa Clubului Sportiv „Știința” Baia Mare nr. 214/20.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureș sub nr. 4465/20.05.2019, Raportul Direcţiei Juridice și Administrație Publică precum și Raportul Direcţiei Economice și Patrimoniu;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând dispozițiile Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș:
  • nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019;
  • nr. 88/2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul județului Maramureș pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului;
  • nr. 113/2019 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2019;

          Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a) pct. 6 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul județului a sumei de 500 mii lei pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv „Știința” Baia Mare – echipa de volei masculin CS Știința Explorări Baia Mare.
          Art.2. Se aprobă obiectivul general și obiectivele specifice pentru anul 2019 a structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă structura cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Acordarea efectivă a finanțării precum și efectuarea și decontarea cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor financiare pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean prin contracte de susținere financiară a activităților sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 29/2018, completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureș nr. 197/2018.
          Art.5. Se mandatează Președintele Consiliului județean pentru semnarea Contractului de finanțare a structurii sportive, cuprins în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Clubului Sportiv „Știința” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” şi 8 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 22 mai 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 mai 2019
Nr. 115