Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 109 din 03.07.2008

304
JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Având în vedere Referatul Direcţiei juridice şi administraţie publică privind desemnarea consilierilor judeţeni în A.T.O.P; În baza art.17 din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.T.O.P.; În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se desemnează ca membrii în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică următorii şase consilieri judeţeni: 1. Marinel Kovacs 2. Vasile Berci 3. Pamfil Bercean 4. Anton Rohian 5. Alexandru Cosma 6. Gheorghe Şimon Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentul pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Secretariatului A.T.O.P.; - Consilierilor judeţeni desemnaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 10 abţineri de la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 3 iulie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 3 iulie 2008 Nr. 109