Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 108 din 25.06.2014

2063

 

HOTĂRÂRE
privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze Decizia asociatului unic al S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.R.L.


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al comisie juridice şi de disciplină;
          Văzând şi prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 164/24.10.2012 privind dizolvarea şi lichidarea S.C. ,, PROTEPLANT MARAMUREŞ’’ S.R.L. şi Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 5/29.01.2014 privind numirea lichidatorului pentru S.C. ,, PROTEPLANT MARAMUREŞ’’ S.R.L.,
          În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se desemnează d-na CORUI LUCIA-VITALIA, cu domiciliul în Baia Mare, str. Dragoş Vodă, nr.7, et. I, ap. 8, jud. Maramureş, C.I. seria MM nr. 640075 emis de SPCLEP la data de 06.11.2012, CNP 2651028240013 pentru semnarea Deciziei Asociatului Unic al S.C. ,, PROTEPLANT MARAMUREŞ’’ S.R.L., înmatriculată sub nr. J/24/253/2007, CUI 20944445.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică :

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş;
  • D-nei CORUI LUCIA-VITALIA.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014 
Nr. 108