Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 108 din 20.12.2006

865
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul compartimentului resurse umane precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Vazând Adresa nr.1068066/2006 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1), lit. f) şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • Direcţei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Compartimentului resurse umane.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 108