Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 105 din 25.06.2014

1453

 

HOTĂRÂRE
privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în 
CF nr. 101814 Baia Mare, Nr. cad. 101814, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, adresa 14541/2014 a Municipiului Baia Mare, Planul de amplasament şi delimitare întocmit de topograf autorizat Zlampareț Ioan precum şi avizul favorabil al comisie juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată şi Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se însuşeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în C.F. nr. 101814 Baia Mare, Nr. cad. 101814, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, întocmit de topograf autorizat Zlampareț Ioan, în vederea repoziţionării limitei imobilului, care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se delegă dl. Marinescu Emil, având funcţia de vicepreşedinte la Consiliul judeţean Maramureş, în vederea semnării actului notarial de acceptare a repoziţionării limitei imobilului.
          Art.3. Toate cheltuielile legate de întocmirea planului de amplasament și delimitare, actului notarial de acceptare a repoziţionării limitei imobilului și cele percepute de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş vor fi suportate de Municipiul Baia Mare.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Municipiului Baia Mare;
  • Spitalului județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • Birou notarial public.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare 25 iunie 2014
Nr. 105