Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 104 din 25.06.2014

1383

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei de protecţie a copilului


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi avizul favorabil al comisiei pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului;
          În baza prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 din H.G. 1437/2008 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
          În temeiul prevederilor articolelor 91 alin. (1) litera f) şi 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. (1) Începând cu data de 25 iunie 2014 încetează calitatea de vicepreşedinte al Comisiei de protecţie a copilului a domnului Boitor Nicolae.
          (2) Cu aceeaşi dată se numeşte ca vicepreşedinte al Comisiei de protecţie a copilului doamna Coste - Mădăras Alina director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţiei publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Doamnei Coste - Mădăras Alina.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

 

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014
Nr. 104