Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 104 din 20.12.2006

408
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei comisiei judeţene de protecţie a copilului

          Având în vedere prevederile art. 4 alin (1) litera b) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, propunerea făcută de Secretarul judeţului, Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În temeiul prevederilor articolelor 104 alineat (1) litera f) şi 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Începând cu data de 31 decembrie 2006 încetează calitatea de membru al Comisiei judeţene de protecţie a copilului, a doamnei CĂLĂUZ ADRIANA - reprezentant al organismelor private acreditate ce desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului:
          Art.2. Se numeşte ca membru al Comisiei judeţene pentru porotecţia copilului, începând cu data de 1 ianuarie 2007, doamna ARDELEAN MARIA reprezentant al Asociaţiei Esperando Maramureş pentru o perioadă de un an de zile.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
  • Doamnei Ardelean Maria.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 104