Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 103 din 20.12.2006

407
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, solicitările unor persoane juridice, propunerile şi avizul favorabil comisiei de activităţi economico financiare;
          În temeiul art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 şi completările ulterioare;
          În baza art. 104 alin. (3) litera a) şi art. 109 din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi comlpletările ulterioare;
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean a sumei de 1.357,05 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie.2006
Nr. 103